# ርዕስ ዓይነት መጠን የተጫነበት ቀን ድርጊቶች
1 የፌዴራል መንግስት ሠራተኞች የምልመላና መረጣ አፈጻጸም መመሪያ PDF 948382 KiB Nov 06 2022    
2 የጊዜያዊ/ኮንትራት/ሰራተኞች ቅጥር አፈጻጸም መመሪያ PDF 188306 KiB Nov 06 2022    
3 የድልድል አፈፃፀም መመሪያ (1) PDF 3506166 MiB Nov 06 2022    
4 አዲሱ አደረጃጃት ድልደላ ያላገኙ ሰራተኞች የሚስተናገዱበት መመሪያ PDF 4227173 MiB Nov 06 2022    
5 የትርፍ ሰዓት የሥራ ክፍያ መመሪያ PDF 2684257 MiB Nov 06 2022    
6 የመንግሰት ሠራተኛች የቀን ውሎ አበል አፈጻጻም መመሪያ PDF 7456656 MiB Nov 06 2022    
7 የተሻሻለው የውጤት ተኮር እቅድ ዝግጅት ትግበራአፈጻጻም መመሪያ PDF 4648026 MiB Nov 06 2022    
8 የነጥብ የሥራ ምዘናና ደረጃ አወሳሰን ጥናት ለመተግበር የተዘጋጀ የድልድል መመሪያ PDF 139069 KiB Nov 06 2022    
9 የአደጋ መከላከያ መሳሪያዎች ቁሳቁሶች ጥናት አፈቃቀድ እና አፈጻጻም መመሪያ PDF 120095 KiB Nov 06 2022    
10 የፌደራል መንግስት መ/ቤቶች የጊዜያዊ ሠራተኛች ቅጥር የአፈጻጸም መመሪያ PDF 188306 KiB Nov 06 2022    
11 የፌደራል በመንግሰት ሠራተኛች በሥራ ላይ ለሚደርሱ ጉዳቶች የህክምና ወጪ አከፋፈል መመሪያ PDF 1456173 MiB Nov 06 2022    
12 የፌደራል መንግስት ሠራተኛች የዲሲፕሊን አፈጻጸምና የቅሬታ አቀራረብና ሥነ ስራዓት ደንብ PDF 4438113 MiB Nov 06 2022    
13 የፌዴራልመንግሥት ሠራተኞች የስራ መደቦች ምዘና፣ደረጀዎች ምደባና የደመወዝ ስኬል ደንብ PDF 4080359 MiB Nov 06 2022    
14 የትምህርት ደረጃቸውን በዲግሪ ደረጃ ያሻሻሉ ሰራተኞች የስራ ልምድ አያያዝንበተመለከተ የወጣ መመሪያ PDF 89942 KiB Nov 06 2022    
15 በመንግስት ሠራተኞች የድልድል መመሪያ ላይ ተጨማሪ ውሳኔዎችን ስለማስተላለፍ PDF 342021 KiB Nov 06 2022    
16 በመንግስት ሠራተኞች የድልድል መመሪያ ላይ ተጨማሪ ውሳኔዎችን ስለማስተላለፍ PDF 1549786 MiB Nov 06 2022    
17 በመንግስት ሠራተኞች የድልድል መመሪያ ላይ ተጨማሪ ውሳኔዎችን ስለማስተላለፍ PDF 395815 KiB Nov 06 2022    
18 በመንግስት ሠራተኞች የድልድል መመሪያ ላይ ተጨማሪ ውሳኔዎችን ስለማስተላለፍ PDF 345791 KiB Nov 06 2022    
19 የጤና ባለሙያዎች ነጥብ ምዘና ዘዴ ድልድላ አፈጻጸም መመሪያ/በመንግሰት የጤና ተቋማት የሚሰሩ የጤና ባላሙዎች የቅጥር እና የደረጃ ዕደገት የአፈጻጸም መመሪያ PDF 3141535 MiB Nov 06 2022